60 de aspecte ale lucrării Duhului Sfânt

Andrei Croitoru

60 de aspecte ale lucrării Duhului Sfânt

Ce poate și ce face Duhul Sfânt în viața unui om? Lista de mai jos nu este exhaustivă dar atinge în cea mai mare parte activitățile principale ale Duhului Sfânt în viața unui creștin.

1. Îl regenerează

Ioan 3:5 “Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.”

2. Îl locuiește

Iacov 4:5 “Credeţi că degeaba vorbeşte Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.”

Romani 8:9 “Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.”

3. Îl împuternicește

Faptele apostolilor 4:31 “După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.”

4. Îl botează

1 Corinteni 12:13 “Noi toţi, în adevăr, am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi; şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.”

5. Îl umple

Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. (Efeseni 5:18 VDC) 5:17

6. Îl îndeamnă

Romani 8:1 “Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”

7. Îl călăuzește

Romani 8:14 “Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.”

Galateni 5:18 “Dacă sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege.”

8. Îl cârmuiește

Galateni 5:16 “Zic, dar: umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti.”

9. Îl sfințește

2 Tesaloniceni 2:13 “Noi însă, fraţi preaiubiţi de Domnul, trebuie să mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfinţirea Duhului şi credinţa adevărului.”

1 Petru 1:2 “după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!”

10. Îl pecetluiește

Efeseni 4:30 “Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării.”

Efeseni 1:13 “Şi voi, după ce aţi auzit Cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit”

11. Îl mângâie

Ioan 14:26 “Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

12. Îl învață toate lucrurile

Ioan 14:26 “Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

13. Îi curăță sufletul

1 Petru 1:22 “Deci ca unii care prin ascultarea de adevăr v-aţi curăţat sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;”

14. Se odihnește peste el

1 Petru 4:14 “Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi.”

15. Te înnoiești prin El

Tit 3:5 “El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,”

16. Păzești prin El

2 Timotei 1:14 “Lucrul acela bun care ţi s-a încredinţat păzeşte-l prin Duhul Sfânt, care locuieşte în noi.”

17. Îți dă bucurie

1 Tesaloniceni 1:6 “Şi voi înşivă aţi călcat pe urmele mele şi pe urmele Domnului, întrucât aţi primit Cuvântul, în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt;”

18. Suntem un lăcaș al lui Dumnezeu

Efeseni 2:22 “Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un locaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.”

19. Îți dă dragostea lui Dumnezeu

Romani 5:5 “Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat.”

20. Slujești prin El

Filipeni 3:3 “Căci cei tăiaţi împrejur suntem noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne lăudăm în Hristos Isus şi care nu ne punem încrederea în lucrurile pământeşti.”

21. Te rogi prin El

Efeseni 6:18 “Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii”

Iuda 1:20 “Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,”

22. Te întărește

Efeseni 3:16 “şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul dinăuntru,”

23. Poți semăna în El

Galateni 6:8 “Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.”

24. Seceri viața veșnică în El

Galateni 6:8 “Cine seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică.”

25. Trăiești prin El

Galateni 5:25 “Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.”

26. Umbli prin El

Galateni 5:25 “Dacă trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul.”

27. Așteptăm nădejdea neprihănirii prin El

Galateni 5:5 “Căci noi, prin Duhul, aşteptăm prin credinţă nădejdea neprihănirii.”

28. Strigă în noi Ava

Galateni 4:6 “Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: „Ava”, adică: „Tată!””

Romani 8:15 “Şi voi n-aţi primit un duh de robie, ca să mai aveţi frică; ci aţi primit un duh de înfiere care ne face să strigăm: „Ava!, adică: Tată!””

29. Ne schimbă în același chip cu al Lui

2 Corinteni 3:18 “Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

30. Ne socotește neprihăniți

1 Corinteni 6:11 “Şi aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi, în Numele Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.”

31. Ne luminează cugetele

Romani 9:1 “Spun adevărul în Hristos, nu mint; cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor,”

32. Ne ajută în slăbiciunea rugăciunilor

Romani 8:26 “Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.”

33. Ne adeverește că suntem copiii lui Dumnez

Însuș Duhul adeverește împreună cu duhul nostru că sîntem copii ai lui Dumnezeu. (Romani 8:16 VDC)

34. Facem să moară faptele trupului prin El

Romani 8:13 “Dacă trăiţi după îndemnurile ei, veţi muri; dar dacă, prin Duhul, faceţi să moară faptele trupului, veţi trăi.”

35. Face trupurile noastre Templele Lui

1 Corinteni 6:19 “Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?”

36. Avem intrare la Tatăl prin El

Efeseni 2:18 “Căci, prin El, şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.”

37. Avem împărtășire prin El

2 Corinteni 13:14 “Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin.”

38. Ne dă un duh de credință

2 Corinteni 4:13 Însă, fiindcă avem acelaşi duh de credinţă, potrivit cu ceea ce este scris: „Am crezut, de aceea am vorbit!”, şi noi credem, şi de aceea vorbim.

39. Ne dă daruri

1 Corinteni 12:11 “Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaşi Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.”

40. Îți dă dragoste

Coloseni 1:8 “şi ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul.”

41. Aduce aminte cuvintele lui Hristos

Ioan 14:26 “Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”

42. Descoperă lucrurile viitoare

Ioan 16:13 “Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.”

43. Călăuzește în tot adevărul

Ioan 16:13 “Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare.”

44. Ne face tari în nădejde

Romani 15:13 Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea pe care o dă credinţa, pentru ca, prin puterea Duhului Sfânt, să fiţi tari în nădejde!

45. Ne aduce slobozenia

2 Corinteni 3:18 “Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

46. Duhul mijlocește pentru noi

Romani 8:26 “Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm. Dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.”

47. Ne izbăvește de legea păcatului și a morții

Romani 8:2 “În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.”

48. Garantează învierea trupurilor noastre

Romani 8:11 “Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său, care locuieşte în voi.”

49. Ne dă roada Lui

Galateni 5:22 “Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,”

50. Pune episcopi în Biserică

Faptele apostolilor 20:28 Luaţi seama, dar, la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

51. Duhul aduce unitate  în Biserică

Efeseni 4:3 “şi căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.”

52. Dă înțelepciune

Faptele apostolilor 6:3 “De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.”

53. Oprește

Faptele apostolilor 16:6 “Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei.”

Faptele apostolilor 16:7 “Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie.”

54. Trimite în lucrare

Faptele apostolilor 13:4 “Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru.”

55. Arată slava lui Dumnezeu

Faptele apostolilor 7:55 “Dar Ştefan, plin de Duhul Sfânt, şi-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu, şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu;”

56. Coordonează vorbirea

Faptele apostolilor 4:8 “Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel!”

Luca 12:12 “căci Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiţi.””

57. Mărturisește

Faptele apostolilor 5:32 “Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.””

58. Dă descoperiri

Faptele apostolilor 21:4 “Acolo am găsit pe ucenici şi am rămas şapte zile. Ucenicii, prin Duhul, ziceau lui Pavel să nu se suie la Ierusalim.”

59. Călăuzește în situații practice

Faptele apostolilor 8:29 “Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!””

60. Botează cu putere

Faptele apostolilor 1:8 “Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.””

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s